Home Privacy statement

Privacy statement

Wij hechten waarde aan uw persoonsgegevens

Het beschermen van de persoonsgegevens die Stichting Bethanië van haar cliënten en hun contactpersonen, van medewerkers en vrijwilligers en van contactpersonen van andere organisaties verkrijgt, is voor de stichting van groot belang. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht, waardoor u kunt worden geïdentificeerd. U deelt al persoonsgegevens met ons als u contact met ons heeft en bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres doorgeeft. Daarnaast krijgen wij ook bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, zoals gegevens over uw gezondheid. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening, als dit verplicht is op basis van de wet of als u er toestemming voor geeft. Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens.

Stichting Bethanië verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u de persoonsgegevens verstrekt en verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens. Stichting Bethanië kan, afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens worden ingewonnen, de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens, postcode en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw website en/of e-mailadres
 • Uw IBAN/bankrekeningnummer
 • Uw Burger Service Nummer
 • Uw IP-adres
 • Uw medische gegevens
 • Uw identiteit/geloofsovertuiging (als u daar toestemming voor geeft)
 • Uw curriculum vitae
 • Uw functiegegevens
 • Uw financiële gegevens

Als wij uw gegevens vragen, zullen wij u laten weten voor welk doel we die verwerken. Als u zelf vragen heeft over voor welk doel uw gegevens worden verwerkt, neem dan contact met ons op.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld buiten Nederland

Als uw persoonsgegevens via een andere organisatie worden verkregen, leggen wij vast van wie wij deze hebben ontvangen.

Andere organisaties die in opdracht van ons gegevens verwerken

Stichting Bethanië draagt er zorg voor dat met elke organisatie die in opdracht van Stichting Bethanië uw gegevens verwerkt, een verwerkersovereenkomst is gesloten. De verwerkersovereenkomst bevat afspraken over o.a. het onderwerp en de duur van de gegevensverwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de rechten en plichten van de verwerkingsverantwoordelijke.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze ook verwerken. Stichting Bethanië verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op het uitvoeren van uw verzoek tot informatie, goede zorgverlening of goed werkgeverschap van Stichting Bethanië. Dit laatste gebeurt d.m.v. een met u gesloten overeenkomst of de afname van een van de producten van Stichting Bethanië. In een aantal gevallen verwerkt Stichting Bethanië uw gegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke plicht.
Om goed samen te kunnen werken met andere organisaties die ook onderdeel zijn van de goede zorg- en dienstverlening en goed werkgeverschap van Bethanië, verwerken wij ook gegevens van contactpersonen van andere organisaties.
Indien toestemming de grond is voor het verwerken van uw gegevens, wordt aan u gevraagd om hiervoor (in de meeste gevallen schriftelijke) toestemming te geven. U heeft altijd het recht uw gegeven toestemming in te trekken.
Als u ons de gevraagde gegevens niet verstrekt, kunnen wij niet altijd voldoen aan uw verzoek.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Stichting Bethanië bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt. Stichting Bethanië heeft per gegevensverwerking vastgelegd hoe lang deze gegevens worden bewaard of welke richtlijn voor de bewaartermijn gehanteerd kan worden. Dit heeft de stichting gedaan conform de regels zoals vastgesteld in diverse wetten zoals de Wlz, de Zvw, de WMO, de BOPZ en de WGBO.

Delen met anderen

Stichting Bethanië deelt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de beantwoording van uw vraag of verzoek of voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien toestemming de grond is voor het delen van uw gegevens, wordt aan u gevraagd om (in de meeste gevallen schriftelijke) toestemming te geven voor het delen. U heeft altijd het recht om uw gegeven toestemming weer in te trekken.

Uw bezoek aan de website brengen wij in kaart

Op de website van Stichting Bethanië worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Bethanië gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Stichting Bethanië maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Wij gebruiken Google Analytics

Stichting Bethanië maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting Bethanië bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U kunt het privacy beleid van Google Analytics nalezen op privacy beleid van Google, als ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Stichting Bethanië te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Stichting Bethanië heeft hier geen invloed op. Stichting Bethanië heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Bethanië verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wij gebruiken Cookies

Stichting Bethanië maakt op de website en bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting Bethanië gebruikt cookies om uw inloggegevens, instellingen, inschrijvingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die uw computer staan niet beschadigen. 

Hoe u cookies kunt weigeren

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor beschikbare instellingen te kiezen. Deze verschillen per browser. 
Wij wijzen u er op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt. U hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen

Uw gegevens inzien, aanvullen, aanpassen of verwijderen

U heeft meerdere rechten m.b.t. de persoonsgegevens, die wij van u verwerken. U heeft o.a. het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen.  kunt een verzoek hiertoe sturen naar privacy@bethanie.nl. Stichting Bethanië zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Deze rechten zijn niet zonder meer inwilligbaar, omdat de privacyregels daar ook grenzen aan stellen.

Uw gegevens worden beveiligd

Stichting Bethanië neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een voorbeeld hiervan is dat de website van Stichting Bethanië gebruik maakt van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Daarnaast treft Stichting Bethanië andere beveiligingsmaatregelen, zoals het feit dat onze systemen constant geüpdatet worden. Binnen Stichting Bethanië kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. Al deze personen hebben geheimhoudingsplicht.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Bethanië verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Bethanië op via privacy@bethanie.nl.

U kunt zich ook wenden tot de binnen Stichting Bethanië functionerende regeling voor onafhankelijke klachtenbehandeling. Ook kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens verzoeken om een onderzoek in te stellen of de werkwijze van Stichting Bethanië in overeenstemming is met de AVG.

Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)

U kunt met onze FG contact opnemen over alles wat verband houdt met de verwerking van uw persoonsgegevens en met het uitoefenen van uw rechten. De FG heeft een geheimhoudingsplicht en werkt in vertrouwelijkheid.

Stichting Bethanië heeft als FG aangesteld:
Dhr. R. Kitsz (Transmissie)
Molenstraat 30
4201 CX | Gorinchem
Telefoon: 0183 – 682824
E-mail: privacy@transmissie.nl

Privacy reglement

Uitgebreidere informatie over hoe Stichting Bethanië omgaat met uw persoonsgegevens is te lezen in het privacy reglement dat u onderaan deze pagina kunt downloaden. Hier vindt u altijd de meest recente versie.

Aanpassingen

Ons privacybeleid (statement en reglement) is nooit helemaal klaar. We houden ons beleid up tot date. Wijzigingen in deze privacy statement zullen daar waar nodig worden doorgevoerd in het reglement en vice versa. Wij behouden ons het recht voor deze documenten aan te passen waarbij -indien nodig-- de Ondernemingsraad om instemming en de Cliëntenraad en de Vrijwilligersraad om advies worden gevraagd, waarna de nieuwste versies op deze website te vinden zijn.